Om Berättarministeriet

Berättarministeriet verkar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång genom att stötta lärare och elever i områden med hög arbetslöshet i den dagliga undervisningen. Berättarministeriet driver utbildningscenter i Husby och Hagsätra i Stockholm samt i Gamlestaden i Göteborg. Alla grundskolor i våra upptagningsområden erbjuds kostnadsfria skolprogram som lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Programmen utgår ifrån läroplanen och är utvecklade i dialog med lärarna för att möta deras specifika pedagogiska förutsättningar och utmaningar. Programmen är progressionsbaserade och verkar som ett ämnesövergripande stöd för lärare och deras arbetslag. Samtliga skolprogram tar sin början i Berättarministeriets utbildningscenter där skolklasserna välkomnas av medarbetare och volontärer.

Vision

Vår vision är ett Sverige där alla barn, oavsett socioekonomisk bakgrund, har rätt till en god och jämlik utbildning. Vi på Berättarministeriet arbetar för ett samhälle där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättning att aktivt delta i samhällslivetvilket leder till en stärkt demokrati. Vi tror att vi kan nå dit genom ett starkt civilsamhälle, stärkta lärare och engagemang från offentlig, privat och ideell sektor.  

Varför behövs vi?

Bostadssegregationen har negativa konsekvenser på barns skolgång. Det är ett väldokumenterat faktum att skolan har svårt att uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag. Allt fler barns framtid dikteras av nedärvda faktorer bortom deras egen kontroll, såsom föräldrarnas socioekonomiska status. I områden med hög arbetslöshet är behörigheten till gymnasiet långt lägre än riksgenomsnittet. Det skapar en känsla av maktlöshet och ett utanförskap som urholkar tilltron till ett meritokratiskt samhälle, och i längden den liberala demokratin. Berättarministeriet verkar för att vända den utvecklingen genom att i områden med hög arbetslöshet:

Vara ett stöd till lärarna

På ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet

Stärka samarbetet mellan det privata, det offentliga och det ideella

Ge barn och unga tillgång till fler engagerade och närvarande vuxna, utöver lärare och föräldrar

Volontärer är avgörande

Att möta närvarande och engagerade vuxna som är nyfikna och tror på ens förmåga är avgörande för barns självkänsla och självförtroende. Ju fler desto bättre. Kvaliteten i Berättarministeriets program är möjlig tack vare internutbildade volontärer som möter eleverna i utbildningscentret. Volontärernas viktigaste uppgift är att möta barnen med full närvaro, och inspirera dem till ett lustfyllt lärande genom att vara nyfikna, lyhörda och engagerade i barnens berättelser.

Föregående
Nästa
modell

Finansiering

Berättarministeriet är en icke-vinstdriven politiskt och religiöst obunden stiftelse. Verksamheten är möjlig tack vare nära samverkan mellan tre sektorer: privat, offentlig och ideell sektor. Berättarministeriet finansieras med hjälp av anslag från fristående finansiärer och genom partnerskap med företag som går in med rörligt kapital under minst ett år. Samverkan med det offentliga sker genom ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) med Stockholms stad och Göteborgs stad. Partnerskapet innebär finansiering tre år i taget och en nära samverkan kring Berättarministeriets uppdrag med respektive skolförvaltning. Våra pro bono-partner bidrar med sin tid och yrkesexpertis utan kostnad, vilket ger oss möjlighet att fokusera på kärnverksamheten. 

Historia

Berättarministeriet grundades i november 2011 av Dilsa Demirbag-Sten, Sven Hagströmer och Robert Weil. Tillsammans med en rad andra aktörer såg grundarna en oroväckande samhällsutveckling där ett polariserat offentligt samtal och allt större klyftor mellan socioekonomiska tillhörigheter i samhället på allvar började sätta grunden för den liberala demokratin i gungning. Berättarministeriet vilar på idén om att ryggraden i en utvecklad demokrati är ett fungerande och välmående utbildningssystem. Kopplingarna mellan en likvärdig skola, den socioekonomiska rörligheten i samhället och medborgarnas tilltro till demokrati som samhällssystem och till meritokrati är stark. Sedan 2011 har Berättarministeriet varit en riktad insats gentemot lärare och elever i områden med hög arbetslöshet. Sedan starten har över 50 000 barn och 5000 lärare använt sig av stiftelsens skolprogram.

Imagine!

Grunden i Berättarministeriets metod är det lustfyllda lärandet, ett rum där fantasin värderas högt. Allt börjar med en idé. Även de största av mänsklighetens kliv föddes ur människans förmåga att tänka något ingen annan tänkt tidigare. Fantasi är roten till all utveckling och livsnerven i alla mänskliga civilisationer. IMAGINE är en film om fantasins kraft. Genom att uppmuntra barn att använda sin fantasi utvecklar de sin kreativitet och sitt kritiska tänkande – förmågor som är avgörande för vår samhällsutveckling.

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta [email protected]